Zendamateurs die Pest en treiterkopen zijn krijgen een bestuurlijke boete

Justice, law and legal concept. Judge gavel and law books.
Justice, law and legal concept. Judge gavel and law books.

Als je niet aan de spelregels houd als zendamateur dan krijg je een bestuurlijke boete en kan eventueel je amateur licentie worden ingetrokken. Onderstaande brief is afkomstig uit een WOB verzoek over correspondentie met zendamateurs en hun verenigingen.

Degene die de bestuurlijke boete kreeg was een plaaggeest en zat een collega zendamateur dwars. Hij stoorde uitzendingen en deed vervelende uitspraken.

Niet alle zendamateur zijn netjes. Er zijn ook viespeuken en andere treiterkopen. Als zendamateur en mens ben ik tegen alle vormen van pesten. Als je niet gedraagt op de amateurbanden dan wordt je vroeg of laat opgespoord.


Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken

Datum 18 jan 2017

Betreft Beschikking tot oplegging bestuurlijke boete en last onder dwangsom

Inleiding

In mijn brief van 9 januari 2019 heb ik u, geboren op te ……. mijn voornemen meegedeeld u een bestuurlijke boete van € 250,- (tweehonderdvijftig euro) en een last onder dwangsom op te leggen omdat toezichthouders van Agentschap Telecom hebben geconstateerd dat u ontoelaatbare verstoringen heeft veroorzaakt tijdens uitzendingen van een andere zendamateur. Tevens is geconstateerd dat u tijdens uw uitzendingen geen roepletters heeft uitgezonden.

Wettelijk kader

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is de Algemene wet bestuursrecht,
de Telecommunicatiewet en de hierop gebaseerde regelgeving, zoals de door mij
hierboven aangehaalde Regeling. Dit wil zeggen dat de feiten en omstandigheden
in deze zaak zijn beoordeeld vanuit het wettelijk en regelgevend kader van deze
wet- en regelgeving.

Feitenonderzoek

In 2016 ontving Agentschap Telecom klachten van een radiozendamateur dat zijn
uitzendingen als radiozendamateur kennelijk opzettelijk gestoord werden of dat
hij ontoelaatbare berichten kreeg als reactie op een door hem gedane algemene
oproep op de frequentie 14,076 megahertz (hierna: Mt!&..!.!:!. de uitzend mode
JT65. Enkele van deze reacties zouden onder andere “-de gek”, ‘111111
hersenloos”, .._,Brainless”, -LUNATIC” zijn.

Omdat de melder aangaf dat deze verstoringen qua tijdstippen exact gelijk liepen met zijn uitzendingen en het vermoeden bestond dat u deze verstorende uitzendingen pleegde, hebben toezichthouders van Agentschap Telecom een onderzoek ingesteld naar de
naleving van de Tw in de gemeente Rotterdam.

 1. Uit het feitenonderzoek blijkt het volgende:
  Op 20 juli 2016, omstreeks 21 :30 uur bevonden toezichthouders van
  Agentschap Telecom zich in de onmiddellijke nabijheid van uw woning aan
  de … in de gemeente ………….
 2. Zij beluisterden op de in hun dienstvoertuigen beschikbare ontvangst en pellapparatuur de frequentie 14,076 MHz.
 3. Eén van de toezichthouders had op dat moment telefonisch contact met
  de melder. Op verzoek van de toezichthouder startte de melder zijn
  uitzendingen op de frequentie 14,076 MHz en hij gebruikte daarbij de
  uitzendmodus JT65. Zijn uitzendingen betroffen een zogenaamde
  “algemene oproep” de wijze waarop radioamateurs laten weten dat zij
  graag met een andere zendamateur een verbinding zouden willen maken.
 4. De toezichthouders hoorden en zagen op hun ontvangstapparatuur de
  uitzending van de melder.
 5. Na twee van deze oproepen zagen de toezichthouders dat er een sterk
  radiosignaal op de genoemde frequentie verscheen.
 6. De melder gaf telefonisch aan de toezichthouder door dat de stoorder er
  was en op dat moment in de ether was. De melder zag namelijk op zijn
  ontvangstscherm de teksten, “STUK VUIL” en “KALE HOND”. De melder
  heeft op een later tijdstip een schermafdruk hiervan aan de
  toezichthouders toegezonden.
 7. Tevens meldde de melder dat bij de teksten die hij ontving er geen
  radioroepletters (wereldwijde verplichting voor radioamateurs) werden
  verzonden.
 8. Omdat de tekst overeen kwam met de teksten die de melder vaak zag en
  hoorde van degene die zijn verbindingen verstoorde, gingen de
  toezichthouders er vanuit dat het hier een bewuste verstoring van de
  radioverbinding van de melder betrof.
 9. Om de reactie van de verstoorder goed te kunnen waarnemen hebben de
  toezichthouders de melder verzocht om zijn uitzendingen voort te zetten.
 10. Door middel van radiopeilingen die de toezichthouders elk afzonderlijk
  uitvoerden bleek het de toezichthouders dat deze verstorende
  uitzendingen werden gepleegd met antennes die waren in
  een antennemast die stond opgesteld op het perceel –te …
 11. De toezichthouders zagen dat in die antennemast een aantal antennes
  waren gemonteerd die zij herkenden als antennes die bij uitstek geschikt
  zijn voor het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen in de
  korte golf amateurbanden, waarbij één van de antennes bestemd was
  voor het uitzenden van radiosignalen op de 20 meter amateurband, met
  frequenties tussen 14,000 en 14,350 MHz.
 12. De toezichthouders zagen dat in de directe omgeving van het perceel
  geen andere antenne-installaties stonden opgesteld die geschikt waren
  om de waargenomen radiocommunicatiesignalen uit te stralen.
 13. Ambtshalve was het de toezichthouders bekend dat u woonachtig bent op
  voornoemd adres. Tevens was het de toezichthouders bekend dat u als
  radioamateur met de roepletters geregistreerd staat in het
  gebruikersregister van Agentschap Telecom.
 14. Op 20 juli 2016 omstreeks 21 :50 uur belden de toezichthouders aan bij de
  woning op voornoemd adres.
 15. U opende de toegangsdeur tot de woning. Nadat de toezichthouders zich
  als zodanig aan u wilden legitimeren zei u: “Ja dat weet ik toch. Ik weet
  wie jullie zijn. Kom maar binnen”.
 16. Nadat de toezichthouders uw woning hadden betreden hebben zij zich
  alsnog als zodanig aan u gelegitimeerd en hun bevindingen aan u
  meegedeeld. Tevens is aan u meegedeeld dat u niet tot antwoorden was
  verplicht.
 17. In eerste instantie ontkende u dat u degene was die de storingen
  veroorzaakte. Nadat de toezichthouders aan u hadden meegedeeld dat
  hun metingen helder waren en dat hun waarnemingen duidelijk hadden
  gewezen op uw antenne-installatie zei u: “OK, het klopt, ik heb net iets
  uitgezonden wat niet mag”.
 18. Vervolgens bent u de toezichthouders voorgegaan naar de eerste
  verdieping van uw woning.
 19. In een kamer op de eerste verdieping van uw woning zagen de
  toezichthouders een kamer welke was ingericht als radiokamer. De
  toezichthouders zagen daar een aantal radioapparaten, opgesteld staan.
  Deze radioapparaten waren gereed voor gebruik en aangesloten. Zij
  zagen namelijk dat van twee radioapparaten het scherm brandde.
 20. Op het scherm van één van de radioapparaten, merk ICOM, type IC756PROII, was op het scherm af te lezen dat dit apparaat was afgestemd
  op de frequentie 14,076 MHz.
 21. Toen u achter het bureau naast de radioapparatuur had plaatsgenomen
  zagen de toezichthouders dat u met een Personal Computer een
  programma opende, waarop zij zagen dat u daarmee het voornoemde
  radiozendapparaat kon bedienen.
 22. U gaf daarbij aan dat u op deze wijze de verstoren uitzendingen had
  gemaakt op de frequentie 14,076 MHz.
 23. U liet de toezichthouders tevens zien dat u in de uitzendmode JT65
  meerdere contacten had gehad met verschillende buitenlandse
  radiozendamateurs.
 24. Nadat aan u was meegedeeld dat u niet tot antwoorden was verplicht
  verklaarde u onder andere:
  • “het klopt dat ik vanavond via de mode JT65
  een kale klootzak heb genoemd;
  • ik weet niet of ik vanavond nog andere nare dingen heb gezegd
  tegen ik ben dat kwijt;
  • klaar ik was fout, ik heb verkeerde dingen gedaan naar
  • dit is een reactie van mij op alle ellende die mij
  aandoet;
  • via mail, telefoon, frequenties, overal maakt hij mij het leven
  zuur;
  • deze klootzak haalt het slechtste bij mij boven;
  • ik weet dat ik fout was, maar dat is nu klaar;
  ik doe dit niet meer en nooit meer;
  • ik zal geen enkele actie meer doen naar
  • ik verwacht wel van jullie dat er iets aan mijn problemen
  gebeurt”.
 25. Uit nader intern onderzoek door de toezichthouders blijkt dat naar
  aanleiding van eerder eerdere klachtmeldingen op 1 februari 2016 op het
  kantoor van Agentschap Telecom te Amersfoort met u een gesprek heeft
  plaatsgevonden.
 26. Tijdens dit gesprek is onder leiding van de heer …. Hoofd van de
  afdeling Markttoezicht van Agentschap Telecom, nadrukkelijk in gegaan
  op de onderlinge problemen en de pesterijen die daaruit voortvloeiden. U
  heeft zich toen duidelijk uitgesproken dat een en ander niet meer zou
  plaatsvinden en dat u de heer … met rust zou laten.

U bent in het gebruikersregister van Agentschap Telecom geregistreerd, waarbij ons kenmerk …. de roepletters aan u zijn toegewezen. U bent als registratiehouder
verantwoordelijk voor het frequentiegebruik met de aan u toegekende roepletters.

Op 20 juli 2016 is geconstateerd dat u opzettelijk storing heeft veroorzaakt
tijdens uitzendingen van een andere zendamateur. Daarnaast is op 20 juli 2016
geconstateerd dat u tijdens uw uitzendingen geen roepletters heeft uitgezonden.
Doordat u opzettelijk storing heeft veroorzaakt tijdens uitzending van een andere
zendamateur en tijdens uw uitzendingen geen roepletters uitzond heeft u artikel
8, aanhef en onder c, juncto artikel 10, eerste lid onder c, d en e van de Regeling
overtreden.

Na raadpleging van het gebruikersregister constateerde de toezichthouder dat u
bent geregistreerd voor het gebruik van frequentieruimte in de categorie:
Amateur N, met de radioroepnaam dossiernr.

De toezichthouder heeft geconstateerd dat u opzettelijk storing heeft veroorzaakt
tijdens uitzendingen van een andere zendamateur. Daarnaast heeft de
toezichthouder geconstateerd dat u tijdens uw uitzendingen geen aan u
toegewezen roepletters uitzond.

Voor de onderzoeksresultaten verwijs ik u naar de Rapporten van Bevindingen
van 23 augustus 2016 en 2 januari 2017 die reeds In uw bezit zijn.

Zienswijze

In mijn brief van 9 januari 2017 heb ik u in de gelegenheid gesteld om binnen
tien dagen een zienswijze te geven op mijn voornemen u een bestuurlijke boete
en een last onder dwangsom op te leggen. Op 11 januari 2017 heeft u telefonisch
contact opgenomen met één van mijn medewerkers. Tijdens dit gesprek heeft u
zakelijk weergegeven aangevoerd dat:

 • u geen probleem hebt met de boete;
 • de problemen niet door u veroorzaakt werden maar door een andere
  zendamateur;
 • u een fout hebt gemaakt door te reageren op de verstoring door een
  andere zendamateur;
 • er over de andere zendamateur diverse klachten bij diverse verenigingen
  zijn;
 • u hoopt dat er ook Iets aan de verstoring door de andere zendamateur
  gedaan wordt.
 • De punten die in de zienswijze naar voren zijn gebracht behandel ik onder 5.1
  Overtreding, 5.3 Verwijtbaarheid, en 5.4. Overige aangelegenheden.

Overwegingen

Overtreding

Artikel 8, aanhef en onder c, van de Regeling bepaalt dat bij gebruik van
frequentieruimte er geen ontoelaatbare storingen of belemmeringen veroorzaakt
in andere uitrusting en in het frequentiegebruik door anderen.
Artikel 10, eerste lid onder c, van de Regeling bepaalt dat de in artikel 6, tweede
lid, bedoelde combinatie van letters of cijfers ten minste bij het begin en bij het
einde van elke uitzending en ten minste eenmaal per periode van vijf minuten
wordt uitgezonden, waarbij een reeks kortdurende uitzendingen wordt
aangemerkt als één uitzending.
Artikel 10, eerste lid onder d, van de Regeling bepaalt dat de combinatie van
letters of cijfers bij data- en beeldoverdracht aan de ontvangstzijde na
demodulatie in leesbaar schrift zichtbaar is.

Verwijtbaarheid

Tijdens het telefoongesprek op 11 januari 2017 heeft u onder andere aangegeven
dat u geen problemen hebt met de boete, derhalve stel ik vast dat u de
geconstateerde overtreding erkent.

Tevens heeft u aangegeven dat de problemen niet door u werden veroorzaakt
maar door een andere zendamateur. De fout die u daarbij zou maken is dat u op
de verstoring door de andere zendamateur reageert.

Hierover het volgende. Ik ben van oordeel dat u, als registratiehouder, verantwoordelijk bent voor het frequentiegebruik tijdens uw uitzendingen en dat u op de hoogte dient te zijn van de geldende wet- en regelgeving daaromtrent.

U bent in het bezit van een amateurregistratie N en heeft een examen met goed gevolg afgelegd.

Uw dient zorg te dragen voor de naleving van juist frequentiegebruik. U behoort daarom te
weten dat bij het gebruik van frequentieruimte als radiozendamateur de juiste
identificatie dient te worden uitgezonden.

Tevens ben ik van mening dat u door in het bezit te zijn uw amateurregistratie N op de hoogte bent van de gebruik van frequentieruimte. Ik mag dan ook van u verwachten dat u tijdens het gebruik van frequentieruimte gedrag vertoont wat doelmatig frequentiegebruik oplevert.

Daarnaast is mij gebleken dat naar aanleiding van eerdere klachtmeldingen op 1
februari 2016 op het kantoor van Agentschap Telecom te Amersfoort met u een
gesprek heeft plaatsgevonden.

Tijdens dit gesprek is samen met u nadrukkelijk ingegaan op uw uitzendingen van ondoelmatig frequentiegebruik die voortvloeien uit onderlinge problemen en pesterijen. U heeft zich op dat moment duidelijk uitgesproken dat een en ander niet meer zou plaatsvinden en dat u de heer met rust zou laten.

Desondanks werd bij het geconstateerde frequentiegebruik op 20 juli 2016
geconstateerd dat u wederom opzettelijk verstoring heeft veroorzaakt tijdens een
uitzending van een andere zendamateur. Tevens werd geconstateerd dat u tijdens
uw uitzending de toegewezen radioroepnaam niet uitzond.

Derhalve acht ik de geconstateerde overtredingen aan u te verwijten.

Ernst

Algemeen

Het gebruik van frequentieruimte dient op grond van de Tw en de daaruit
voortvloeiende Regeling te worden geregistreerd. Registratie van het gebruik van
frequentieruimte heeft onder andere als doel om:

 • schadelijke interferentie te vermijden;
 • de technische kwaliteit van elektronische communicatienetwerken en
  diensten te verzekeren;
 • een doelmatig gebruik van frequentieruimte te waarborgen, of;
 • andere doelstellingen van algemeen belang te vervullen.
  Bij het doen van een melding van gebruik van frequentieruimte vindt er
  registratie plaats. Aan een registratie als radiozendamateur zijn op grond van de
  Regeling voorschriften en beperkingen gebonden.
 • Het belang van Agentschap
  Telecom bij de registratie van zendamateurs is, om de naleving van de
  voorschriften en beperkingen te vergroten door goed gebruik te maken van
  frequenties en dat onjuist gebruik wordt beëindigd, zodat zendamateurs
  ongestoord gebruik kunnen maken van frequentieruimte.
 • Bij het frequentiegebruik op 20 juli 2016 door u, werd geconstateerd dat u
  ondoelmatig gebruik heeft gemaakt van frequentieruimte. Daarom kwalificeer ik
  de geconstateerde overtreding als ernstig.
 • Bij de bepaling van de hoogte van de bestuurlijke boete houd ik rekening met de
  mate van ernst van de overtreding en de mate waarin u een verwijt kan worden
  gemaakt.

Overige aangelegenheden

In uw zienswijze heeft u de hoop uitgesproken dat er ook iets aan de verstoring
door een andere radiozendamateur zou worden gedaan. Hierop kan ik u meedelen
dat Agentschap Telecom gelet op het belang van het gebruik van
frequentieruimte, goede nota heeft genomen van uw zienswijze. Daarnaast kan ik
u meedelen dat ik uw zienswijze heb doorgezonden naar de betrokken
inspecteurs.

Besluit tot oplegging bestuurlijke boete

Ik stel vast dat u ontoelaatbare storingen heeft veroorzaakt tijdens uitzendingen
van een andere zendamateur. Daarmee heeft u artikel 8, aanhef en onder c, van
de Regeling overtreden.

Ik stel vast dat u tijdens uw uitzendingen geen roepletters heeft uitgezonden.
Daarmee heeft u artikel 10, eerste lid onder c, juncto artikel 6, tweede lid, van de
Regeling overtreden.

Gelet op voorgaande leg ik u de voorgenomen bestuurlijke boete op van€ 250,-.
De hoogte van de boete is bepaald aan de hand van de mate van verwijtbaarheid
van de overtreder en de mate van ernst van de overtreding, alsmede eventuele
bijzondere omstandigheden van het geval.

Ik heb vastgesteld dat er sprake is van een ernstige overtreding die bovendien
aan u valt te verwijten. Bijzondere omstandigheden zijn mij voorts niet gebleken.

Besluit tot oplegging last onder dwangsom

Naast de bestuurlijke boete leg ik u een last onder dwangsom op. Met deze last onder dwangsom wil ik voorkomen dat u in de toekomst opnieuw ondoelmatig gebruik maakt van frequentie ruimte.

Omdat u willens en wetens in strijd met de Tw en de voorschriften, zoals opgenomen in de Regeling, heeft gehandeld acht ik de kans op herhaling dusdanig aanwezig, dat ik het opleggen van een last onder dwangsom gerechtvaardigd acht.

Indien u niet aan deze last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 500,­
(vijfhonderd euro) per geconstateerde overtreding per dag, met een maximum
van€ 6.000,- (zesduizend euro).

Betalingswijze

Voor de betaling van de bestuurlijke boete dient u gebruik te maken van de
acceptgiro die binnen enkele dagen door het Centraal Justitieel Incassobureau
{CJIB) aan u wordt toegezonden.

Bezwaar

Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze
beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van
Economische Zaken, Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische
Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift moet ondertekend
zijn en bevat ten minste:

1. uw naam en adres;
2. de datum van uw bezwaarschrift;
3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
4. de gronden van uw bezwaar;
5. uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft schorsende werking ten aanzien van de
bestuurlijke boete. Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde,
wordt van hem/haar een schriftelijke machtiging verlangd.

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here