Iedereen een vrolijk pasen 2017 toegewenst

Vrolijk Pasen 2017
Vrolijk Pasen 2017

Urbi et orbi

‘Mogen de heilige apostelen Petrus en Paulus, in wiens macht en gezag wij vertrouwen, zelf voor ons bidden tot de Heer.’) Amen.

‘Door de gebeden en de verdiensten van de heilige Maagd Maria, van de heilige aartsengel Michaël, de heilige Johannes de Doper, en de heilige apostelen Petrus en Paulus en alle heiligen, moge de almachtige God zich over u ontfermen, al uw zonden vergeven, en moge Jezus Christus u geleiden tot het eeuwige leven.’ Amen.

‘Moge de barmhartige Heer u kwijtschelding, vrijspraak en vergeving van al uw zonden, de ruimte van een ware en vruchtbare boetedoening, een altijd boetvaardig hart en verbetering van leven, de genade en wijsheid van de Heilige Geest en uiterste volharding in goede werken geven.’)
Amen.

‘En moge dan de zegen van de Almachtige God: van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op u nederdalen en daar altijd blijven.’)
Amen.

Vrolijk Pasen !