Aangepast sanctiebeleid voor illegale omroep

To hoist the flag of the pirates
To Hoist the flag of the pirates warning of danger of aggression

Vanaf 1 december 2019 hanteert Agentschap Telecom een nieuw boetebeleid voor illegaal FM. Wie zonder vergunning radio-uitzendingen verzorgt, riskeert een boete van € 2500. De hoogte van de boete kan oplopen tot maximaal € 15.000. Dat is onder meer afhankelijk van de sterkte en het bereik van de zender en de vraag of de illegale uitzending storing veroorzaakt op vitale diensten zoals alarmnummer 112.

De Telecommunicatiewet kan strafrechtelijk en bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. Dit is geregeld in de Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet[1]. De wijzigingen van de sancties gaan over de bestuursrechtelijke handhaving.

Strafrechtelijke handhaving vindt plaats door het Openbaar Ministerie[2]. Dit is aan de orde in de volgende situaties:

  • bij storing van Prio-1 diensten (zoals 112 en C2000);
  • als inbeslagname of binnentreding nodig is;
  • bij recidive (herhaling van de overtreding);
  • bij ernstige overtredingen en gevaarlijke situaties;
  • als de openbare orde in het geding is.

Als er strafrechtelijk wordt gehandhaafd, wordt het radioapparaat altijd in beslag genomen. In overleg met het Openbaar Ministerie kan worden afgezien van strafrechtelijke vervolging en kan door Agentschap Telecom alsnog een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom worden opgelegd.

Bestuursrechtelijke handhaving  wordt uitgevoerd door Agentschap Telecom. Hierbij worden een boete en een last onder dwangsom opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst en verwijtbaarheid van de overtreding. Hieronder worden de stappen beschreven die de hoogte van de boete bepalen. De maximale boete is € 15.000,-, inclusief eventuele opslagen, ook voor recidive. De opbouw van de boete is als volgt:

Voor alle overtredingen geldt een basisboete van € 2.500,-. De basisboete wordt verhoogd met € 2.500,- bij onttrekking aan het toezicht (bijvoorbeeld het verstoppen, camoufleren, barricaderen, gebruik van een mobiele mast of gescheiden opstelling).

Voor fysieke daders[3] kunnen de volgende opslagen op de basisboete worden gelegd:

Afhankelijk van de omvang van het geografisch bereik van de zender volgt een opslag met een vast percentage, met een lineair verloop, berekend over de basisboete van € 2.500,- met een maximum opslag van € 5.000,-. Zo leidt bijvoorbeeld een geografisch bereik van 15 tot 45 kilometer tot een opslag van € 3.000,- en bij een bereik van 45 tot 75 kilometer komt daar nog een opslag bij van € 1.500,-.

Afhankelijk van de omvang van het demografisch bereik van de zender volgt een opslag met een vast percentage, met een lineair verloop, berekend over de basisboete van € 2.500,- met een maximum opslag van € 5.000,-. Zo leidt bijvoorbeeld een demografisch bereik van 50.000 tot 200.000 inwoners tot een opslag van € 3.750,- en bij een bereik van 200.000 tot 300.000 inwoners komt daar nog een opslag bij van € 1.875,-.

Bij bedreiging van de continuïteit (bijvoorbeeld door inbraak, vernieling en/of diefstal van elektriciteit) van vitale netwerken en diensten, inclusief de zgn. Prio-1-diensten, volgt een opslag van € 2.500,-. of een opslag van € 5.000 bij daadwerkelijke verstoring of uitval van deze netwerken en diensten.

Belemmering

Bij belemmering van de toezichthouder wordt, afhankelijk van de ernst van de belemmering, een boete opgelegd van maximaal € 2.500,-. Belemmering is het weigeren medewerking te verlenen aan de toezichthouder. Bij ernstige belemmering wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.

Last onder dwangsom

Bij het opleggen van een bestuurlijke boete wordt altijd een last onder dwangsom opgelegd. Dit ter voorkoming van herhaling van de overtreding (recidive). De hoogte van de dwangsom is € 2.250,- als er geen sprake is van opslagen, en € 4.500,- als er wel sprake is van opslagen. De last onder dwangsom wordt voor 5 jaar opgelegd. Per keer dat een volgende overtreding in deze periode plaatsvindt, moet de dwangsom worden betaald.

Recidive (herhaling van de overtreding)

Bij recidive wordt de eerste keer een opslag van 50% van het opgelegde boetebedrag en van de opgelegde last onder dwangsom gehanteerd. Bij de tweede keer geldt een opslag van 75% van de boete en last onder dwangsom. Bij elke volgende vaststelling van recidive geldt een opslag van 100% van de opgelegde boete en last onder dwangsom.[4]

[1] Aanwijzing van het College van Procureurs-Generaal , Staatscourant 4 april 2018, nr. 18427

[2] De sancties bij strafrechtelijke handhaving zijn vastgelegd in de Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet, Staatscourant 13 december 2018, nr. 67906

[3] degene die de overtreding daadwerkelijk zelf heeft begaan.

[4] Indien er voor de eerste overtreding een last onder dwangsom is opgelegd, moet deze worden betaald als deze nog loopt. Gedurende de nog resterende looptijd van de last onder dwangsom wordt geen nieuwe last onder dwangsom opgelegd.

https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/richtlijnen/2019/12/04/sanctiebeleid-illegaal-fm-gebruik

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here